Školní vzdělávací program

Název "Jaro,léto,podzim,zima,s pohádkou je vždycky príma." - pro školní rok 2016 - 2020

motto: 

"Od pohádky klíček mám, nechci sedět v koutě sám.

Vložím klíček do zámku, odemknu jím pohádku.

Bude to jen chvilinka, hned jak zvonek zacinká."

 

Filozofie naší mateřské školy:           

Koncepce ŠVP zohledňuje očekávané kompetence dětí ve všech oblastech.Zaměřujeme se na podporu individuality dítěte a jeho sociálních kompetencí.Důraz je kladen na jazykový rozvoj a přípravu dětí na bezproblémový přechod do ZŠ.

Pro práci učitelek je stěžejní pedagogická diagnostika jako východisko k individuálnímu přístupu ke každému dítěti. 

 

Naše cíle:

 • Rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou relativně samostatnou osobností, vést k osvojení základních bezpečnostních a hygienických návyků.
 • Maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností, vést k soucítění, solidaritě, ohleduplnosti, k zdravému životnímu stylu, ke kladnému vztahu k živé a neživé přírodě a kulturnímu dědictví.
 • Vést ke zdravému sebevědomí, toleranci,vést k získávání zkušeností na základě vlastních pokusů a spolupráce s kolektivem.
 • Vést děti k tomu, že se problém dá vyřešit, chyba se dá napravit.
 • Zaměřit se na funkční gramotnost.
 • Zvýšenou pozornost věnovat dětem s odkladem školní docházky.
 • Více se věnovat logopedické prevenci.

K naplnění cílů je potřeba:

 • Vytvářet estetické, podnětné a bezpečné prostředí, pohodovou atmosféru.
 • Vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, učitelkami a ostatním nepedagogickým personálem, mezi celým kolektivem MŠ a rodiči (úzká spolupráce). Ve všech činnostech dávat dětem větší prostor pro sebevyjadřování, zamýšlet se nad kladením otázek dětem.
 • Ve výchovné práci klást důraz na uspokojování potřeb všech dětí, respektovat jejich osobnost a individualitu, povzbuzovat méně sebevědomé děti, vyjádřit jim důvěru, maximálně využívat stimulačních metod.
 • Při předškolním vzdělávání klást důraz na hrové činnosti, které ve spojení s prožitkem tvoří základ dětského učení poznávání světa, upřednostňovat smyslové vnímání, kooperativní učení hrou (vzájemná spolupráce dětí při řešení společných situací), řízené aktivity (činnosti připravené učitelkou nenásilnou formou), omezovat učení předáváním hotových poznatků a poučení.
 • Ve své práci využívat poznatků ze seminářů a samostudia a uplatňovat ve výchovné práci nové formy metody.